Autokomplex Bardejov E-shop  – Obchodné podmienky

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti R 66 s. r. o., IČO: 48 243 264, so sídlom v Bardejove 085 01, Priemyselná 4165, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 31699/P  (ďalej len R 66 s. r. o.  alebo predávajúci) a kupujúceho tovaru zo sortimentu spoločnosti R 66 s. r. o.  kupujúcemu na základe jeho objednávky. 

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: r66sro@gmail.com
telefón: +421/948 403 098
poštová adresa: 
R 66 s. r. o.
Priemyselná 4165
085 01 Bardejov

číslo účtu pre bezhotovostné platby: 3536489856 / 0200
IBAN: SK8702000000003536489856
SWIFT/BIC: SUBASKBX

 1. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti R 66 s. r. o. , ktorí si u nej objednanú tovar.
 2. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti R 66 s. r. o. www.autokomplexbardejov.sk. Do týchto VOP je možné nahliadnuť aj v sídle spoločnosti R 66 s. r. o.
 3.  Všetky vzťahy medzi spoločnosťou  R 66 s. r. o.  a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 4. Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portále (najmä dostupnosť tovaru, cena, rozmery, váha, objem, výška zásoby a pod.) nie sú aktualizované spoločnosťou R 66 s. r. o.  online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na internetovej stránke spoločnosti vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Tovar nie je možné vždy vopred ukázať kupujúcemu. Tovar predávaný cez internetovú stránku spoločnosti je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami spoločnosti R 66 s. r. o.. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom  a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť. 
 5. V prípade ak má spoločnosť R 66 s. r. o.  uzatvorenú s kupujúcim samostatnú písomnú zmluvu, majú prednosť zmluvné podmienky zakotvené v tejto samostatnej písomnej zmluve pred VOP

II. Základné definície a pojmy

 1. Kupujúci je podnikateľský subjekt alebo fyzická osoba – občan (ďalej len kupujúci), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky,  osobne, poštou, e-mailom, prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti alebo prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti R 66 s. r. o.  www.autokomplexbardejov.sk) objednávku tovaru do spoločnosti R 66 s. r. o..
 2. Tovarom sa rozumejú produkty spoločnosti R 66 s. r. o., alebo tovary iných výrobcov, ktoré sú uvedené v aktuálnej ponuke spoločnosti, ako aj doplnkové služby poskytované  spoločnosťou R 66 s. r. o. (ďalej len tovar).
 3. Plnením sa rozumie dodanie tovaru spoločnosťou R 66 s. r. o.  v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len plnenie) kupujúcemu.
 4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči spoločnosti R 66 s. r. o., s cieľom obdržať od spoločnosti plnenie. 
 5. Mimokatalógový tovar je tovar upravený podľa priania kupujúceho, alebo tovar, ktorý  sa nenachádza v katalógoch spoločnosti R 66 s. r. o. a bol zabezpečený pre kupujúceho na základe jeho písomnej, telefonickej alebo e-mailovej požiadavky alebo požiadavky uskutočnenej prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti.
 6. Obchodný zástupca je interný zamestnanec spoločnosti R 66 s. r. o. , ktorý sa stará o zverených kupujúcich, a to najmä osobne prijíma od kupujúceho objednávky, poskytuje kupujúcemu poradenstvo, vypracováva kupujúcemu cenové ponuky, prijíma a spolupodieľa sa na riešení reklamácií  od kupujúceho, informuje kupujúceho o novinkách v sortimente spoločnosti a pod.
 7. Kreditný limit – určuje maximálnu výšku sumy otvorených pohľadávok a objednávok čakajúcich na dodanie kupujúcemu, ktoré môže spoločnosť R 66 s. r. o.  voči odberateľovi evidovať. Vyjadruje sa v mene EUR.

 

 

III. Objednávka

 1.  Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.autokomplexbardejov.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), alebo telefonicky na uvedenom  telefónnom čísle. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2.  Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:

a) Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón e-mailovú adresu).

b) Uviesť do poznámky kód objednávaného tovaru podľa katalógu a poprípade tiež jeho názov alebo popis. 

c) Množstvo objednávaného tovaru. 

d) Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho). 

e) Deň dodania tovaru do poznámky, ak sa kupujúci dohodne so spoločnosťou R 66 s. r. o. odlišne od uvedených VOP. 

f) Meno, priezvisko a podpis osoby (neplatí pre internetové a e-mailové objednávky), oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky kupujúceho. 

g) Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec). 

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013  Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 1.  Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Spoločnosť R 66 s. r. o. sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti R 66 s. r. o. sa objednávka považuje za úplnú. 
 2. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 3. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
 4.  Kupujúci nie je oprávnení postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu
 5. Spoločnosť R 66 s. r. o.  nezodpovedá za vady vzniknuté nevhodným alebo neodborným používaním tovaru.

IV. Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od  2 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

V. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) osobný odber v sídle spoločnosti v Bardejove na Priemyselnej ulici 4165 (bez poplatku)
b)  Slovenská pošta (4,90 EUR pri objednávke do 51,- EUR, pri objednávke nad  51,- EUR sa poštovné neúčtuje)

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

 1. Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Kupujúci je povinný spoločnosť R 66 s. r. o.  neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto článku

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je spoločnosť R 66 s. r. o.  oprávnená si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré jej  v tejto súvislosti vznikli. 

 1. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom).

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. 

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 1. Záruka a servis

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Záverečné ustanovenia

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,(vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 10. 05. 2018

———————————————————————————————————-

VZOR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY:

 

Adresa predávajúceho:

 

R 66 s. r. o.

Priemyselná 4165

085 01 Bardejov

 

 

 

Adresa kupujúceho:

doplňte prosím Vaše meno a adresu

 

 

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Dolu podpísaný meno a priezvisko kupujúceho odstupujem od zmluvy č. uveďte prosím číslo objednávky uzatvorenej so spoločnosťou R 66 s. r. o. , v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov v lehote do 14 pracovných dňoch od prevzatia tovaru, ktorý bol prevzatý dňa uveďte dátum v uveďte miesto

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy: neuvádzam/prípadne môžete uviesť a pomôcť nám tak k zlepšeniu našich služieb

 

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť v hotovosti/na číslo účtu*: uveďte prosím Vaše číslo účtu

* nehodiace sa preškrtnite ( vrátenie tovaru v hotovosti je možné len pri osobnom vrátení tovaru)

 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

 

S pozdravom autokomplexbardejov.sk

 

0